Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Inwestorzy, w których kręgu zainteresowań pozostaje budowa mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, powinni zainteresować się wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianami na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285). Nowelizacja dotyka bowiem m.in. kwestii szczególnych wymagań, jakim winny odpowiadać mieszkania w budynkach wielorodzinnych, które dotyczą: kuchni, wnęk kuchennych, aneksów kuchennych, rezygnacji z konieczności zlokalizowania miejsca umożliwiającego przyłączenie pralki w łazience, a także oświetlenia i wentylacji pomieszczeń.

ZAMIAST WNĘKI KUCHENNEJ ANEKS KUCHENNY

Należy wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującym z dniem 1 stycznia 2018 r. § 92 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Zrezygnowano zatem z możliwości zastosowania rozwiązań przewidujących wnęki kuchenne na rzecz aneksów kuchennych, które cieszą się dużą popularnością na rynku pierwotnym nieruchomości.

MIEJSCE NA PRALKĘ

Nowość stanowi natomiast kwestia pewnej dowolności w zakresie zlokalizowania miejsca umożliwiającego zainstalowanie automatycznej pralki domowej. Rozporządzenie stawia bowiem jedynie wymóg, aby takie miejsce znajdowało się w mieszkaniu, milcząc w przedmiocie lokalizacji tego miejsca.

Zmiany w tym zakresie wychodzą naprzeciw trendom panującym w budownictwie, albowiem w chwili obecnej zarówno pralki, jak i suszarki, bardzo często umieszczane są w osobnych pomieszczeniach do tego przeznaczonych, niekoniecznie w łazience. Mając na względzie powyższe, została wprowadzona regulacja ogólna, nakazująca jedynie zapewnienie miejsca umożliwiającego zainstalowanie pralki domowej – w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z projektem, czy też preferencjami nabywcy.

Wcześniej, przed wejściem w życie nowelizacji, zgodnie z ust. 3 omawianego paragrafu rozporządzenia, miejsce do zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na bieliznę, musiało być zlokalizowane w łazience. W chwili obecnej zrezygnowano z tych rozwiązań, a obowiązujący obecnie ust. 3 omawianego paragrafu przewiduje jedynie, iż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, czy miski ustępowej, jeżeli nie ma ustępu wydzielonego. Bez zmian pozostała natomiast kwestia konieczności zaopatrzenia w umywalkę ustępu wydzielonego.

REZYGNACJA Z OKREŚLENIA OBOWIĄZKOWEGO WYPOSAŻENIA KUCHNI

Należy także nadmienić, iż na mocy § 1 pkt 25 lit. b rozporządzenia z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2285) zmieniającego wzmiankowane rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r., uchylony został ustęp drugi § 92, który przewidywał, iż kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy. Co zatem istotne, zrezygnowano ze wskazań określających obowiązkowe wyposażenie kuchni.

OŚWIETLENIE ŚWIATŁEM DZIENNYM I WENTYLACJA MIESZKAŃ, ANEKS KUCHENNY W KAWALERCE

Wprowadzono ponadto liczne zmiany dotyczące oświetlenia światłem dziennym i wentylacji mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W chwili obecnej, zgodnie z §  93 ust. 1 omawianego rozporządzenia, bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym powinny mieć nie tylko pomieszczenia mieszkalne i kuchnia, ale i aneks kuchenny.

W odniesieniu do „kawalerek” dopuszcza się obecnie stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej, mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

Ponadto istotną zmianę wprowadza §  93 w ust. 3, albowiem na mocy wprowadzonej nowelizacji dopuszcza się stosowanie w mieszkaniu jednopokojowym aneksu kuchennego połączonego z pokojem, jednak pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i  kuchni elektrycznej.

Jest to istotna zmiana z punktu widzenia praktycznego, albowiem do końca ubiegłego roku kuchnia mogła stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny tylko w mieszkaniach wielopokojowych i to przy spełnieniu szczególnych wymogów dotyczących wentylacji. Regulacja ta wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom nabywców małych mieszkań. Obecnie obserwuje się bowiem popyt na rozwiązania tego typu w mieszkaniach jednopokojowych. Na mocy przepisów obowiązujących do końca grudnia 2017 roku kuchnia w kawalerce w postaci wnęki kuchennej była dopuszczona jedynie jako część przedpokoju.

Ponadto, w odniesieniu do mieszkań wielopokojowych, rozporządzenie w chwili obecnej określa jedynie, iż w mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji. Omawiany przepis precyzuje ponadto, iż w przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.

BEZ ZMIAN WYMOGI DLA PRZEDPOKOJU

Bez zmian pozostały natomiast regulacje dotyczące wymogów stawianych dla przedpokoju. W dalszym ciągu kształt i wymiary przedpokoju powinny umożliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. Z kolei  korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m, o czym stanowi §  95 wzmiankowanego rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z osobnym wpisem, w którym poruszone zostaną kwestie zmian w przedmiocie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań.

Stan prawny aktualny na dzień: 4 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 2285).

Źródło: Strona Internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-59e4d9f29ffd3.htm

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google