Przepisy określające limity w zakresie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań weszły w życie

 / Aktualności

Nowelizacja wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285) niesie za sobą istotne zmiany w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Należy bowiem wskazać, iż obowiązujące wraz z początkiem roku przepisy wprowadzają istotne zmiany dla inwestorów na rynku nieruchomości, a odnoszące się m.in. do minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań, o czym powiemy sobie w niniejszym wpisie.

Na mocy wzmiankowanej nowelizacji, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. §  94 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285.) mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Regulacja ta zastąpiła wcześniej obowiązujący przepis, który określał minimalną szerokość w świetle ścian pomieszczeń w budynku wielorodzinnym dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu jednopokojowym lub wielopokojowym (sypialni, kuchni), określając jednocześnie minimalną powierzchnię jednego pokoju na 16 m2.

Na mocy wprowadzonych zmian uregulowano zatem minimalną powierzchnię użytkową mieszkania, odchodząc od określenia minimalnych szerokości i powierzchni poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu. Rozporządzenie określa zatem parametry podstawowe dla mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, odchodząc od określenia minimalnej wielkości poszczególnych pomieszczeń. Zmiany te są zatem istotne dla inwestorów, którzy nosili się z zamiarem budowy mieszkań o powierzchni mniejszej niż 25 m2 . Istnieje bowiem konieczność dostosowania planowanych inwestycji do wymogów stawianych przez obowiązujące rozporządzenie, chyba że, zgodnie z przepisami przejściowymi, w danym stanie faktycznym znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Zmiany te niosą niewątpliwie większą swobodę dla projektantów, albowiem będą mogli na bazie własnej wiedzy i doświadczenia projektować nowoczesne mieszkania, dostosowane do potrzeb nabywców, jak i odpowiadające aktualnym trendom w budownictwie. Miejmy zatem nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia na rynku pierwotnym nieruchomości popytu na nowoczesne, kompaktowe mieszkania.

Warto wspomnieć, iż każdorazowo należy zapoznać się z przepisami przejściowymi rozporządzenia zmieniającego, aby sprawdzić, czy w naszym stanie faktycznym nie znajdą zastosowania przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie zmieniające określa bowiem szczegółowo tą kwestię.

Są to tylko jedne z istotnych zmian wprowadzonych na mocy omawianej nowelizacji. Zapraszamy do kolejnych wpisów, w których znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji na temat tego, jakie zmiany obowiązują wraz z początkiem 2018 roku.

Stan prawny aktualny na dzień: 4 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 2285).

Źródło: Strona Internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-59e4d9f29ffd3.htm

0