Więcej stanowisk postojowych z bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych

 / Aktualności

Wraz z początkiem roku, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r., weszły w życie przepisy wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285). Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy wielu kwestii, w tym m.in. nowych zasad usytuowania miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, które to przepisy winny być respektowane przez projektantów i inwestorów.

Należy podkreślić, iż na mocy nowelizacji wprowadzono definicję legalną parkingu. Obowiązujący obecnie § 3 pkt 25 wzmiankowanego rozporządzenia określa, iż jako parking należy rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują. Definicja ta stanowi novum, albowiem wcześniej pojęcie to nie było wyjaśnione we wzmiankowanym akcie prawnym.

Odnosząc się do nowelizacji, kluczową zmianę z punktu widzenia inwestorów, a dotyczącą omawianej materii, stanowi kwestia dotycząca wytycznych odnoszących się do liczby stanowisk postojowych, od której uzależniono zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki oraz okien budynków mieszkalnych. Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującymi do ostatniego grudnia 2017 roku, należało zachować odległość 7 metrów od okien w budynku mieszkalnym w przypadku maksymalnie czterech stanowisk postojowych. Na mocy nowelizacji uległa zatem zwiększeniu liczba stanowisk postojowych, od której uzależniane jest zachowanie odpowiedniej odległości od okien budynków mieszkalnych do maksymalnie dziesięciu stanowisk postojowych.

Zgodnie z §  19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż  7  metrów dla samochodów osobowych w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż dla samochodów osobowych 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.

Mając na względzie cieszącą się popularnością zabudowę jednorodzinną, nie można pomijać także zmiany, na mocy której dopuszczono w określonych przypadkach możliwość usytuowania niezadaszonych parkingów z jednym albo dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku, bez konieczności zachowania minimalnych odległości od granicy działki czy okien budynku. Zatem w przypadku domów w zabudowie bliźniaczej, czy szeregowej, wybudowanych na jednej działce, możliwe będzie zlokalizowanie stanowiska postojowego dla właściciela bezpośrednio pod oknem, bez konieczności odstępstwa od warunków technicznych.

Nowelizacja wprowadziła ponadto wymagania odnoszące się do minimalnych odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz od okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Kwestie te nie były bowiem dotychczas w ogóle uregulowane. Zgodnie z §  19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż –  dla samochodów innych niż samochody osobowe: a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie, b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż – dla samochodów innych niż samochody osobowe: a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie, b) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Ponadto, zarówno w odniesieniu do miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jak i innych niż osobowe, zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

Dla zabudowy wielorodzinnej z kolei istotną zmianą jest, iż z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych zostały zwolnione stanowiska postojowe, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Zgodnie bowiem z §  20 wzmiankowanego rozporządzenia, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Przybliżając ratio legis wzmiankowanych zmian należy wskazać, iż omawiana nowelizacja miała na celu dostosowanie regulacji do rozwoju techniki i technologii oraz obecnych uwarunkowań realizacji inwestycji, a także częściowe wyeliminowanie konieczności występowania o odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi wpisami, w których poruszane zostaną kolejne zmiany wprowadzone na mocy omawianej nowelizacji.

Stan prawny aktualny na dzień: 4 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 2285).

Źródło: Strona Internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-59e4d9f29ffd3.htm

 

0