Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JAROSŁAWA GULEWSKIEGO, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ JAROSŁAW GULEWSKI, PARKOWA 8A, 49-318 SKARBIMIERZ – OSIEDLE

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.warsztatydeweloperskie.pl oraz adresów e-mail: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warsztatydeweloperskie@gmail.com, a także zasady przeprowadzania i odbywania szkoleń organizowanych przez Jarosława Gulewskiego, prowadzącego działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683).

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Jarosława Gulewskiego, prowadzącego działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413.
 2. Organizatorem szkoleń jest Jarosław Gulewski, prowadzący działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Jarosław Gulewski, prowadzący działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669). Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały określone w zał. nr  1 do niniejszego regulaminu – „Polityka Prywatności”, jak i zał. nr 2 do niniejszego regulaminu – „Obowiązek informacyjny RODO”. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem warsztatydeweloperskie@gmail.com.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 6. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:
STRONA INTERNETOWA, ADRES E-MAIL – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683).

ORGANIZATOR/USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca: Jarosław Gulewski prowadzący działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez Stronę Internetową: www.warsztatydeweloperskie.pl albo adres e-mail: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl.

KLIENT/UCZESTNIK    osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez Stronę Internetową.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

SZKOLENIE, SZKOLENIE JEDNODNIOWE, SZKOLENIE DWUDNIOWE, EVENT, KURS, KURS ON-LINE, WEBINARIUM, SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (określenia mogą być sosowane w niniejszym regulaminie zamiennie) – usługa polegająca na organizacji imprezy szkoleniowej „Warsztaty Deweloperskie”, zajęcia edukacyjne lub szkoleniowe odbywające się w formie warsztatów lub kursów, przeprowadzenie stacjonarnie lub za pomocą środków komunikowania się na odległość (on-line),  których celem jest przybliżenie specyfiki działalności deweloperskiej, działalności związanej z najmem nieruchomości, jak i obrotem nieruchomościami.  

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

PROGRAM SZKOLENIA – stanowiący integralną część niniejszego regulaminu, dokument zawierający rozwinięcie tematyki i poszczególnych kwestii będących przedmiotem szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – zamieszczony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie, którego wypełnienie przez Uczestnika stanowi zawarcie umowy.

ZGŁOSZENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – oświadczenie o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług.

UMOWA – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Organizatora z Uczestnikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Uczestnikiem będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

ZAWARCIE UMOWY wypełnienie formularza zgłoszeniowego zaakceptowanie Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu, lub przesłanie oświadczenia o chęci udziału w Szkoleniu drogą elektroniczną, oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Uczestnika obowiązek uiszczenia płatności za Szkolenie w terminie wskazanym przez Organizatora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument umieszczony na witrynie internetowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dokument umieszczony na witrynie internetowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

 • 2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod domeną www.warsztatydeweloperskie.pl, a także za pośrednictwem adresów email:kontakt@warsztatydeweloperskie.pl oraz warsztatydeweloperskie@gmail.com– poprzez zawarcie Umowy na odległość.
 2. Warunkiem przystąpienia do Szkolenia jest:
  1. zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.warsztatydeweloperskie.pl, albo zgłoszenie chęci udziału w Szkoleniu na adres e-mail: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warsztatydeweloperskie@gmail.com .
  2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO,
  4. zaakceptowanie warunków Polityki Prywatności,
  5. dokonanie terminowej płatności za Szkolenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Osoba, która spełni warunki wskazane w § 2 ust. 2 staje się wraz z ich dopełnieniem Uczestnikiem Szkolenia.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu, oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Uczestnika obowiązek uiszczenia płatności za Szkolenie w terminie wskazanym przez Organizatora. Za moment zawarcia umowy uważa się zgodnie z treścią art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego, otrzymanie przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o chęci udziału w Szkoleniu – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w Szkoleniu, na wskazany adres mailowy: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warsztatydeweloperskie@gmail.com bądź za pośrednictwem strony internetowej www.warsztatydeweloperskie.pl. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
 5. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu i Programu Szkolenia.
 6. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Organizator poinformuje Uczestnika o braku miejsca na szkolenie w terminie 48 godzin od zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu przez uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Formularza Zgłoszenia czy też Zgłoszenia przesłanego na adres e-mail, bez podania przyczyny. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.
 8. Wszystkie postanowienia łączące Strony zawarte są w niniejszym Regulaminie oraz Ofercie Szkolenia. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 9. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.
 • 3. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE
 1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi  z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na uczestnictwo w Szkoleniu, płatne jest z góry jednorazowo zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Organizatora, w terminie 3 dni od dokonania zapisu na szkolenie, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów poszczególnym Uczestnikom.
 3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, Organizator wystawi fakturę VAT, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Niniejszym Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.
 4. Dokonanie płatności za szkolenie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.
 5. Cena za szkolenie stanowi opłatę za świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia szkolenia. W cenie tej nie są zawarte żadne świadczenia uboczne związane z pobytem uczestnika w czasie i miejscu odbywania szkolenia jak np. koszty noclegu, wyżywienia, itp., czy też koszty dojazdu oraz powrotu z miejsca gdzie odbywa się Szkolenie.
 • 4. PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Programem szkolenia przed dokonaniem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu. Wówczas Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej  należności za szkolenie albo prawo uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora. W tym zakresie Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie i dopiero z tym momentem, wymagalne staje się roszczenie o zwrot ceny szkolenia, przy założeniu że wyartykułował żądanie zwrotu uiszczonej kwoty.
 3. Organizator zastrzega, że bloki tematyczne programu Szkolenia, jak również kolejność ich omawiania, mogą ulec zmianie.
 4. Godziny jak i czas podane w Programie Szkolenia, mogą ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia.
 5. Organizator dołoży wszelkiej staranności w zakresie przekazania wiedzy, przy czym nie odpowiada za jej przyswojenie przez Uczestników. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Uczestników po odbyciu Szkolenia.
 6. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas szkolenia.
 7. Organizator oświadcza, że będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów szkoleniowych, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.
 • 5. REZYGNACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia poprzez odstąpienie od umowy pod warunkiem poinformowania Organizatora o tym fakcie na 21 dni przed wyznaczoną datą szkolenia drogą  mailową na adres kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warszstatydeweloperskie@gmail.com, przy czym winien tego dokonać za pomocą swojego adresu e-mail podanego przy Zgłoszeniu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika w szkoleniu Organizator zwróci 70% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że chęć rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zgłosi na 21 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wystawiona dla Uczestnika i przesłana na adres podany w Formularzu.
 4. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust.  3 niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora do zatrzymania całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust.  3 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy Uczestnik nie dokonał płatności za szkolenie, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie.
 5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę do udziału w szkoleniu. Fakt ten należy zgłosić do Organizatora minimum 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 6. Uczestnikowi, który dokonał płatności za szkolenie, ale nie był na nim obecny i nie zakomunikował tego faktu w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 tego paragrafu Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres kontaktwarsztaty@deweloperskie.pl lub warsztatydeweloperskie@gmail.com, nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za Szkolenie.
 8. Organizator potwierdza otrzymanie rezygnacji drogą e-mailową na adres wskazany w Formularzu. Uczestnicy, którzy pomimo prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.
 • 6.ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU

SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Uczestnik będący Konsumentem, zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, poprzez wysłanie przesyłką poleconą na adres: ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, lub przesłane na adres e-mail: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warszstatydeweloperskie@gmail.com .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno organizator jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą Konsumenta – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.
 • 7. PRAWA AUTORSKIE I TAJEMNICA HANDLOWA
 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim, stanowiąc własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną.
 2. Materiały szkoleniowe, treści prezentacji i innych dokumentów stanowiących nośnik treści szkoleń, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich  przysługują ich twórcom.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody twórcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.
 4. Niniejszym Uczestnik oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia Szkolenia, w tym w szczególności:
  1. dane dotyczące bloków szkoleniowych i omawianej tematyki,
  2. materiały szkoleniowe,
  3. dane dotyczące Wykładowców oraz
 • dane dotyczące Uczestników Szkolenia

są poufne i stanowią tajemnicę handlową Organizatora.

 1. W związku z powyższym zarówno Organizator jak i Uczestnik Szkolenia zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej.
 • 8. WIZERUNEK
 1. Udział w szkoleniu jest równoznaczny ze zgodą na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika, utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w Internecie, prasie, materiałach reklamowych, banerach.
 • 9. RĘKOJMIA ZA WADY
 1. W zakresie rękojmi za wady świadczonej usługi, zastosowania znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w relacji z Konsumentem. Reklamacje  należy kierować na piśmie, listem poleconym na adres: ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, lub poprzez przesłane na adres e-mail: kontakt@warsztatydeweloperskie.pl lub warszstatydeweloperskie@gmail.com .
 2. W stosunku do Uczestników niebędących Konsumentem, rękojmia zostaje wyłączona.
 • 10. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ jest Jarosław Gulewski, prowadzący działalność pod firmą Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 7471506642, REGON: 531367413. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem: warsztatydeweloperskie@gmail.com.
 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) i przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej: RODO).
 1. Cele i czas przetwarzania:

3.1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa – przez okresy wskazane przepisami prawa;
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. Odbiorcy danych:

4.1. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • podmiotom technicznym realizującym niektóre usługi, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK),
 • podmioty prowadzące działalność pocztową bądź kurierską,
 • serwisy obsługujące płatności,
 • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organy państwowe lub inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa.
 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

5.1. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:

6.1 Informacje, gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

6.2 W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies  w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również w celu określenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały określone w zał. nr  1 do niniejszego regulaminu – „Polityka Prywatności”, jak i zał. nr 2 do niniejszego regulaminu – „Obowiązek informacyjny RODO”.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (za okoliczności niezawinione przez Organizatora uznaje się w szczególności: awarię, odstąpienie od umowy przez podmiot z którym została zawarta umowa o najem sali szkoleniowej, chorobę organizatora, wypadek komunikacyjny, itp.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 2. Organizator ma prawo zmienić lokalizację szkolenia na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie Organizatora i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 1. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkolenie, jak również w miejscach zakwaterowania.
 5. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora  roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów w związku z wzięciem udziału w szkoleniu (tj.  m.in. kosztów dojazdu, parkingu, noclegów, dodatkowego wyżywienia).
 7. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.
 8. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z osobami niebędącymi Konsumentem będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Organizatora. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej: www.warsztatydeweloperskie.pl oraz www.gulewski.pl