Ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Każdy inwestor po zakupie działki chce jak najszybciej rozpocząć budowę. Niestety przygotowanie dokumentacji projektowej, a później oczekiwanie na pozwolenie na budowę trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Sprawdźmy, ile czeka się na pozwolenie na budowę, jak wygląda postępowanie w urzędzie i co może je wydłużyć.

 

 

Jak długo czeka się na pozwolenie na budowę?

 

Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na organy obowiązek załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, wskazując równocześnie, że sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane w ciągu miesiąca, a te szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten liczy się od dnia wszczęcia postępowania.

 

Oprócz kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o pozwolenie na budowę ma zastosowanie również prawo budowlane. Jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia nałoży na niego karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. W praktyce właśnie z powodu tego przepisu organy starają się wydać pozwolenie na budowę w ciągu 65 dni.

 

Jednak do ww. terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania, opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Takim opóźnieniem jest np. okres przeznaczony na uzupełnienie braków w dokumentacji projektowej.

 

Termin 65 dni nie obowiązuje w przypadku inwestycji podlegających ocenie oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

 

 

Co wpływa na czas oczekiwania na pozwolenie na budowę?

 

Na pozwolenie na budowę możemy czekać kilka tygodni a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Postępowanie trwa krótko, jeśli wniosek i złożona wraz z nim dokumentacja są kompletne i zgodne z przepisami, a sąsiedzi będący stronami w postępowaniu nie wnoszą uwag i nie odwołują się od decyzji. Zobaczmy, jak wygląda typowe postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

 

Zacznijmy od początku, czyli od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli wniosek jest niekompletny i ma braki formalne (np. inwestor nie dołączył oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane), organ wzywa do ich uzupełnienia. Wezwanie wysyła w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia wniosku i wskazuje w nim, w jakim terminie inwestor powinien uzupełnić braki. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Jeśli inwestor nie uzupełni braków, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania.

 

Natomiast jeśli inwestor uzupełni wniosek, organ wszczyna postępowanie, wysyłając do stron zawiadomienie o jego wszczęciu. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją i wnieść uwagi do toczącego się postępowania. Równocześnie organ sprawdza, czy dokumentacja projektowa jest kompletna i zgodna z przepisami. Jeśli nie jest – wysyła postanowienie, w którym zobowiązuje inwestora do uzupełnienia braków. Jeśli inwestor nie uzupełni braków, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

W trakcie postępowania urząd może wysyłać jeszcze inne pisma – ich rodzaj zależy od charakteru inwestycji. Może to być np. powtórne zawiadomienie do stron postępowania wysyłane często, gdy projekt budowlany poprawiony w trakcie toczącego się postępowania odbiega znacznie od tego pierwotnie złożonego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Po wydaniu pozwolenia na budowę, inwestor musi jeszcze poczekać aż decyzja stanie się ostateczna. Strony postępowania mają 14 dni na odwołanie się od decyzji. Gdy tego nie zrobią, organ potwierdzi ostateczność decyzji, a inwestor może rozpocząć budowę – pamiętając o wcześniejszym dopełnieniu formalności związanych z rejestracją dziennika budowy i zgłoszeniem rozpoczęcia robót.

 

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 10.7.2018 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149 i poz. 650)

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google