Prawa i obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Deweloper jest inwestorem, a więc – w rozumieniu prawa budowlanego – jednym z uczestników procesu budowlanego. Na tych uczestników prawo budowlane nakłada pewne obowiązki. Sprawdźmy zatem, o co powinieneś zadbać, planując i realizując inwestycję.

 

 

Podstawowy obowiązek inwestora w procesie budowlanym

 

Najważniejszym obowiązkiem, jaki na inwestora nakłada prawo budowlane, jest zorganizowanie procesu budowy. A więc to Ty jesteś odpowiedzialny za skoordynowanie wszystkich działań na etapie projektowania, budowy i oddawania obiektu do użytkowania. Musisz przede wszystkim:

 • postarać się o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • dopełnić formalności związanych z rozpoczęciem budowy,
 • uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu budowy

 

Prawo budowlane zobowiązuję Cię przy tym do jeszcze jednej ważnej rzeczy – proces budowy musisz zorganizować, uwzględniając zawarte w przepisach zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. O jakie przepisy tu chodzi? O całe mnóstwo, począwszy od kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na jego podstawie, np. tych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania różnych robót budowlanych, po rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

 

Pozostałe obowiązki inwestora

 

Prawo budowlane nakładając na Ciebie ten podstawowy obowiązek dotyczący zorganizowania budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymienia kilka przykładowych czynności, do których zobowiązuje Cię w szczególności. Dotyczą one zapewnienia udziału w określonych pracach, na poszczególnych etapach procesu budowlanego, osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zatem nie wykonujesz tych czynności samodzielnie, tylko zatrudniasz do tego odpowiednie osoby – często mające uprawnienia budowlane.

 

Musisz zadbać o to, aby osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych:

 • sporządziły projekt budowlany, a w razie potrzeby – również inne projekty,
 • objęły kierownictwo budowy,
 • opracowały plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonały i odebrały roboty budowlane,
 • nadzorowały wykonywanie robót budowlanych – w przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych.

 

 

Prawa inwestora w procesie budowlanym

 

Prawo budowlane nakłada na Ciebie nie tylko szereg obowiązków, ale też daje Ci kilka uprawnień. Możesz:

 • ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
 • zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

 

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym – podsumowanie

 

Jako inwestor musisz przede wszystkim zorganizować proces budowy, uwzględniając przy tym zawarte w przepisach zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia na poszczególnych etapach procesu budowlanego odpowiednich osób – mających uprawnienia budowlane lub inne kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 2 października 2019 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1712)

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google