Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

Realizujesz inwestycję i okazało się, że konieczne są zmiany w projekcie budowlanym? Zastanawiasz się, czy musisz dopełnić formalności w urzędzie? Sprawdźmy, jakie odstępstwa wymagają zmiany pozwolenia na budowę, a jakie można wykonać bez wizyty w urzędzie.

Czym są istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym?

Zmiany w projekcie budowlanym, które chcemy wykonać na etapie budowy, możemy – zgodnie z prawem budowlanym – zaliczyć do istotnego lub nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu. Istotnym odstąpieniem są zmiany:

  • projektu zagospodarowania terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji – z pewnym wyjątkiem, który omawiam w kolejnym akapicie,
  • sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
  • warunków niezbędnych do użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • dotyczące wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub innych przepisów prawa miejscowego,
  • wymuszające uzyskanie lub zmianę opinii, uzgodnień i pozwoleń dołączonych do projektu.

Wszystkie pozostałe odstępstwa, które nie kwalifikują się do tych wyżej wymienionych, są nieistotne. Dodatkowo z nieistotną zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia również wtedy, gdy zmieniając wysokość, szerokość lub długość obiektu, niebędącego obiektem liniowym, spełniamy wszystkie niżej wymienione warunki:

  • wysokość, szerokość lub długość obiektu budowlanego zmieniają się o nie więcej niż 2%,
  • nie zwiększa się obszar oddziaływania obiektu,
  • nie zostają naruszone przepisy techniczno-budowlane, czyli m.in. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • odstępstwo nie dotyczy kwestii, które wymieniłem w poprzednim akapicie w punktach 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej, jeśli zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jakich formalności wymagają zmiany w projekcie budowlanym?

O tym, z jaką zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia w danym przypadku, decyduje projektant. Przy odstępstwie nieistotnym zamieszcza w projekcie rysunki i opis dotyczące zmian. Po wykonaniu robót trzeba je dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzają oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z przepisami. A jak wygląda postępowanie przy istotnych zmianach?

Zanim wykonamy roboty, które stanowią istotne odstępstwo od projektu budowlanego, musimy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Formalności są podobne do tych przy pozwoleniu na budowę – składamy do urzędu wniosek wraz z projektem i załącznikami. Jeśli inwestycję realizujemy w oparciu o pozwolenie na budowę, projekt składany wraz z takim wnioskiem swoim zakresem obejmuje jedynie planowane zmiany. Natomiast, jeśli budujemy np. dom jednorodzinny na podstawie zgłoszenia, istotne odstępstwo powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na całe zamierzenie.

Stan prawny aktualny na dzień 21.05.2018 r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zmieniony przez: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529, Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317, poz. 650).

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google